Nieuwsbrief APRIL 2016

APRIL 2016

CO-CREATIE EN GEBIEDSGERICHT WERKEN
STADSDEEL WEST,
GEMEENTE GRONINGEN

De wijkwethouder met gebiedsteam West inclusief wijkwerkmakelaar en coördinator wijkgilde Selwerd.

Beste lezer,
Alle wijkorganisaties ‘in West’ zijn begin dit jaar gevraagd om hun prioriteiten voor 2016 aan te geven. Het gaat daarbij om een top 3 van activiteiten/doelstellingen, waarvoor dit jaar concrete stappen kunnen worden gezet. Uiteraard betreft het activiteiten waarvan de wijkraad verwacht dat er draagvlak in de wijk voor zal zijn.Inmiddels hebben de meeste wijken hun top 3 aangegeven.
De gekozen prioriteiten zijn zeer verschillend. Sommige zijn heel praktisch, andere zijn eerder een doelstelling.Voorbeelden van gekozen prioriteiten zijn::::: Organiseren beheer buurtcentrum Tuinpad (Tuinwijk)
::: Afstemmen bouwprojecten (Paddepoel)
::: Verbeteren verkeersveiligheid (Reitdiep)
::: Ontwikkeling WIJ-tafel (Hoogkerk)
::: Realiseren plek voor jongeren (De Held/Gravenburg)
::: Woningverbetering (Selwerd)
::: Ondernemersrondje Kranenburg (Buitenhof)De rol van de gemeente kan per prioriteit verschillen. Bij veel activiteiten ligt het initiatief in de wijk en heeft de gemeente een meer faciliterende rol. Bij andere activiteiten wordt van de gemeente een meer initiërende rol verwacht. De wijk zelf heeft altijd een actieve rol. Doel van de wijken-top 3 is eveneens om het gebiedsgericht werken meer tastbaar te maken voor de wijken en haar bewoners: eind 2016 moeten bewoners zien dat er daadwerkelijk resultaten zijn bereikt. Het gebiedsteam West zet zich in om de verbinding te leggen tussen de stedelijke programma’s (bijv. verkeer, sociaal, wonen, economie, beheer) en dat wat er in de wijken leeft, en waar vanuit de bewoners in een wijk behoefte aan is.

De gekozen projecten en de samenwerking in die projecten kunnen belangrijke ervaring opleveren voor het gebiedsgericht programmeren. Elke nieuwsbrief laten we de successen, vragen en dilemma’s zien die het gebiedsgericht werken in West opleveren. Vaak vanuit het perspectief van de leden van gelegenheidsteams die vanuit deze werkwijze korte tijd intensief met elkaar samenwerken.

Met korte berichtjes hopen wij u mee te nemen in opvallende zaken die wij vanuit het gebiedsgericht werken in West tegenkomen en representatief vinden. Ook worden twee nieuwe gezichten in de wijk geïntroduceerd.

Veel leesplezier!

Namens gebiedsteam West,
Martin Klooster, milieuadviseur ruimtelijke plannen

 

HOOGKERK
De Suikerbuurt heeft een moeizame historie met instanties, waaronder de gemeente. Toch begint het er op te lijken dat er over en weer vertrouwen ontstaat. Het geheim? Samen plannen maken voor de herinrichting van de buurt. Als gelijkwaardige gesprekspartners.

Lees het verhaal van van Cor Roeters, bewoner
Lees het verhaal van Jeroen Visser en Boukje Klaver, de ambtenaren
Lees het verhaal van Miriam Feddema, teamleider WIJ-Groningen en Joan van der Horst, opbouwwerker 

VINKHUIZEN
Het ene burgerinitiatief, De Roege Boys, zocht vierkante meters voor projecten en activiteiten in de wijk. Het andere burgerinitiatief, Backbone050, miste de verbinding met de wijkbewoners. Sinds kort ‘wonen’ De Roege Boys bij Backbone050 en halen zij Vinkhuizers binnen. Er is nog wel een puntje: de huur die huisbaas Gemeente Groningen vraagt. Is het wel reëel om huur te vragen voor iets wat de gemeente aan alle kanten stimuleert: dat de burgers het zelf gaan doen.

Lees het verhaal van De Roege Boys in Vinkhuizen
Lees het verhaal van Sherlock Telgt, bestuurslid van stichting Backbone 050
Lees het verhaal van Rob Oorthuizen, projectleider vastgoed bij de gemeente
Lees het verhaal van Rolien Groeneveld, adviseur jeugdbeleid
Lees het verhaal van Paul de Rook, wijkwethouder

WIJKEN VOOR JEUGD ON TOUR
Op zaterdag 19 maart presenteerden initiatiefnemers uit Vinkhuizen, Hoogkerk, Gravenburg, de Held en Reitdiep hun projecten voor Wijken voor Jeugd. Aan elkaar, aan andere wijkbewoners, wethouder Mattias Gijsbertsen, burgemeester Peter den Oudsten en andere geïnteresseerden. Een keur aan initiatieven passeerde de revue: spooktochten voor kinderen, bouwen en vullen van geluksdozen, huiswerkbegeleiding, het opzetten van een jeugdhonk, Reitdieppop, een kinderkledingruilbeurs, ‘De wereld in de school’, een levend ganzenbordspel voor de speeltuin en samen muziek maken. Het was een bruisende dag, die hopelijk ook anderen inspireert om zich duurzaam in te zetten voor wijken waar het prettig opgroeien is. Volgens de burgemeester gaf deze dag een “mooi beeld van de rokende schoorsteen van de Groninger samenleving”.

Vorig jaar kwam de gemeente Groningen met ‘Wijken voor Jeugd’. Wijkbewoners, ondernemers, scholen en instellingen werden uitgenodigd om ideeën in te dienen die bijdragen aan de sociale samenhang in de wijk en aan een prettige omgeving voor kinderen en jongeren. Belangrijk was ook ‘voorkomen dat kinderen of jongeren buiten de boot vallen’. De voorstellen moesten draagvlak in de wijk hebben en de besten kregen een financiële bijdrage.

“ALS HET NIET MOEILIJK HOEFT, DOEN WE NIET MOEILIJK”
Bewoners van Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd kunnen vanaf vrijdag 8 april met al hun vragen terecht bij WIJ Selwerd, in de Vensterschool aan de Eikenlaan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de MJD, het Stip en het sociaal team gaan allemaal op in WIJ Selwerd. “Zo vormen we voor Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk één groot team van ongeveer twintig vrijwilligers en 50 professionals”, zegt Berna Holleboom, manager van WIJ Selwerd. “Ons team heeft voor mensen van alle leeftijden en op alle levensgebieden expertise in huis. WIJ Selwerd is 40 uur per week open voor alle bewoners van onze drie wijken.”
“Wat ik graag wil uitstralen met mijn team is: als het niet moeilijk hoeft, doen we niet moeilijk. Ben je geholpen met een kort antwoord op je vraag, des te beter. Als je problemen groter zijn, dan hebben we daar ook mensen voor. Maar we willen de eigen kracht en het eigen oplossend vermogen van wijkbewoners zoveel mogelijk benutten. Mensen zijn bijvoorbeeld ook welkom wanneer ze zelf iets willen betekenen voor hun wijk.”

WIJS
Op 24 maart presenteerden studenten Sociale Psychologie in het Stadhuis een rapport over hoe er meer bewoners betrokken kunnen raken bij Wijkbedrijf Selwerd en Co-creatie Paddepoel. In het publiek de initiatiefnemers, andere geïnteresseerden en wethouder Roeland van der Schaaf. De resultaten van het onderzoek zorgden voor interessante nieuwe inzichten en mooie discussies nadien. Tevens zijn er vervolgafspraken gemaakt tussen de studenten en initiatiefnemers. Inmiddels hebben meer dan 400 studenten zo’n 35 WIJS-projecten (WijkInzet door Jongeren en Studenten) uitgevoerd in de stad. Zie de Facebookpagina van WIJS (WIJS Groningen) en op www.wijsgroningen.nl

RIENTS VERSCHOOR VAN WIJS
Sinds kort werk ik voor WIJS, een project dat studenten en de Groningse wijken meer met elkaar verbindt door studenten kennis te laten toepassen in de praktijk. Een prachtige aansluiting bij een zogenaamd leergeschiedenisproject naar gebiedsgericht werken in de gemeente Groningen, dat ik samen met negen andere geschiedenisstudenten heb uitgevoerd voor de gemeente. Via die weg ben ik nu binnen WIJS onder andere verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van marketing en communicatie, om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Ik geloof er heilig in dat iedereen van elkaar kan leren. Zolang de voorwaarden daarvoor maar toereikend zijn. Dat betekent dat je uit je niche kruipt, openstaat voor andermans ideeën (zelfs als ze je niet aanstaan!) en daarover praat met elkaar. Juist Groningen, Nederlands grootste studentenstad, biedt hiervoor een schitterend perspectief. In de toekomst hoop ik door middel van een praktisch ingericht promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen bij te dragen aan de ontwikkeling van Groningen tot een ware ‘lerende regio’; een richting die ik ben ingeslagen tijdens mijn Onderzoeksmaster Moderne Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. Vragen of opmerkingen? Graag! Ik ben altijd te bereiken op rients.verschoor@gmail.com, maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om gewoon langs te komen in het WIJS-atelier in winkelcentrum Paddepoel.

JEUGDHONK VOOR GRAVENBURG EN DE HELD
In De Held en Gravenburg wonen naar schatting 500 jongeren ouder dan 12 jaar maar er zijn geen voorzieningen voor hen. Het gevolg is dat jongeren rondhangen op straat, en dat zorgt voor overlast. De wijkraden sloegen de handen ineen om een gezamenlijk plan te maken voor een jeugdvoorziening. Ze kiezen voor een co-productie met de gemeente en de jeugdwerkers vanuit Vinkhuizen en Hoogkerk. Beide wijkraden dienden vorig jaar een plan in bij Wijken voor Jeugd en ontvingen een deelfinanciering.
Naar aanleiding van het wijkbezoek aan de Held van wijkwethouder Paul de Rook is afgesproken dat hij samen met jongeren uit de beide wijken, de opbouwwerker en straathoekwerker een werkbezoek brengt aan een aantal jeugdhonken. Het doel van het werkbezoek is ideeën op te doen waar de jeugdvoorziening voor Gravenburg en De Held aan moet voldoen. Een eigen plek voor jongeren is inmiddels een van de speerpunten van de wijkraden, eventueel gecombineerd met een plek voor ontmoeting en activiteiten voor volwassenen.

HOOGKERK
Historische haven
Bewoners van Hoogkerk zijn met de gemeente in gesprek over een nieuwe haven voor historische schepen aan het Hoendiep. Dat was rond 1900 de drukste vaarweg van het Noorden. Samen met de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk is besproken hoe dit het beste kon worden aangepakt en met wat subsidie uit de Nieuw Lokaal Akkoord-gelden waren er middelen voor de opstart. Initiatiefnemer Martijn Schuitemaker zorgde voor een goede verbinding met de ambtenaren waarmee hij als bewoner van een woonschip al contacten onderhield, zoals het Havenkantoor, Milieubeheer en beleidsmedewerkers. Ook ging hij op zoek naar inhoudelijk deskundigen. Zo wist hij bijvoorbeeld het Noordelijk Scheepvaartmuseum te betrekken. Deze geïntegreerde aanpak resulteerde in een goed doortimmerd plan. De historische haven moet, als het aan Martijn ligt, een educatieve functie krijgen: eigenaars/bewoners van de woonschepen gaan schoolkinderen en andere geïnteresseerden bijvoorbeeld leren over de geschiedenis van Hoogkerk en over de techniek van oude schepen. De herinrichting van het Hoendiep biedt kansen om de historische haven te realiseren. Voor de zomer wordt aan de hand van een quick scan de haalbaarheid van het plan besproken.Boardwalk Ruskenveense Plas
Sinds de komst van het nieuwe fietspad het Hegepad, dat loopt vanaf de Verbetering naar de Peizerweg, wordt het houten voetpad in de Ruskenveense plas ook gebruikt door fietsers. Het pad is eigenlijk alleen bedoeld voor voetgangers en is met name bij regen en sneeuw erg glad. Volgens de bewoners levert dit gevaarlijke situaties op. De bewonersorganisatie van Hoogkerk gaat samen met de stadsdeelbeheerder kijken hoe dit verbeterd kan worden.

VINKHUIZEN
Informatieve bijeenkomst voor ouderen 
Op woensdag 3 februari organiseerde het Wij-team in samenwerking met de afdeling Beleid Mantelzorgondersteuning van de gemeente een informatieochtend voor ouderen. Tijdens deze ochtend konden ouderen en mantelzorgers meedenken over hun toekomst in Vinkhuizen. De opkomst was goed. In een prettige sfeer werd aan verschillende tafels informatie gegeven over wonen, welzijn, gezondheid, financiën, activiteiten in de wijk, vervoer, en mantelzorg. Ideeën werden genoteerd. Eén van de punten is de behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen, een ‘hangplek’. Samen met het Wij-team gaan we kijken welke plek daar het meest geschikt voor is.Veilige fietstunnels
Bewoners en gemeente buigen zich momenteel over de vraag hoe de sociale veiligheid van de fietstunnel aan het eind van de Pleiadenlaan kan verbeteren. De gemeente wil bewoners meer verantwoordelijkheid geven voor de veiligheid van de openbare ruimte en dit initiatief is daar een voorbeeld van. De gesprekken hebben al verschillende kansrijke voorstellen opgeleverd waaronder het verfraaien van de tunnel met graffitikunst, mooiere verlichting en bewaking door een buurtpreventieteam (zo’n team bestaat al in Vinkhuizen). Het is de bedoeling dat de bewoners na een eventuele herinrichting zich blijven inzetten voor het beheer van de tunnel.

PADDEPOEL
Energie-boost voor Paddepoel
De campagne Paddepoel Nul-op-de-meter is gestart. Er zijn twee doelen. Samen maatregelen nemen om die energierekening omlaag te krijgen en Paddepoels CO2 voetstap aanzienlijk te verkleinen. Al 7 wijkbewoners zijn diepgaand betrokken bij de campagne. Zij werken als team, beantwoorden vragen op energiegebied, geven voorlichting over maatregelen die wel of niet mogelijk zijn in Paddepoelse woningen en werken rekenvoorbeelden uit. Ondertussen zoeken ze naar slimme toekomstmogelijkheden voor het opwekken of opslaan van energie op wijkniveau. Na Paddepoel Noord komen ook Paddepoel Zuid en een deel van Selwerd aan de beurt. De Stichting Paddepoel Energiek, die de campagne organiseert, wil ook graag huurders betrekken. “Wij gaan heel Paddepoel een boost geven.” Op 13 april was er een informatieve bijeenkomst in de Plutozaal. Alle bewoners van Avondsterlaan,Venuslaan, Plutolaan, Planetenlaan (laagbouw), Jupiterstraat en Marsstraat waren uitgenodigd.
Nul-op-de-meter is een concept van Ekwadraat. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een eenmalige bijdrage van de gemeente Groningen. Wilt u meer weten kijk dan op www.paddepoelenergiek.nl

BUITENHOF
Groenplan Kranenburg
Ondernemers van het kantorenpark Kranenburg zijn bezig met een plan voor de groenstrook langs de A7, tussen de Eemsgolaan, de Rozenburglaan en de snelweg. Ze willen stimuleren dat het kantoorpersoneel de groenstrook meer gaan gebruiken, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauzes voor een wandelingetje. De ondernemers hebben zelf budget, en willen daarnaast mogelijk een aanvraag doen bij het ondernemersfonds van de gemeente. Maar voordat het zover is wil men eerst een check op haalbaarheid en uitvoerbaarheid bij het gebiedsteam West. Ook worden de buurtbewoners betrokken bij de plannen.

REITDIEP
Opening wijkgebouw
Op 15 april wordt het wijkgebouw Reitdiep geopend. In onze vorige nieuwsbrief kunt u alles lezen over hoe de wijkbewoners dit voor elkaar kregen met de gemeente en O2G2.

 

SELWERD
Marte Wytsma,
wijkwerkmakelaar Wijkbedrijf Selwerd

Ik ben Marte Wytsma. Oorspronkelijk kom ik uit Harlingen. In 1985 ben ik in Groningen Nederlands gaan studeren en nooit meer weggegaan. Sinds zomer 2015 werk ik als wijkwerkmakelaar in Selwerd. Mijn klus is om gemeente en bewoners bij elkaar te brengen op een bedrijvige plek in de wijk. Dat komt er in het kort op neer dat ik samen met de bewoners onderzoek hoe zij duurzaam in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We leren van elkaar hoe dat het beste kan: ambtenaren en bewoners, maar ook jongeren en ouderen en ook bijvoorbeeld bewoners van Soedanese en Afghaanse afkomst. Selwerd is met 80 nationaliteiten namelijk de wereld in het klein. ‘Eigen onderhoud’ heeft daarin voor mij meerdere betekenissen; natuurlijk financieel, maar ook mentaal, sociaal en maatschappelijk horen daar wat mij betreft onlosmakelijk bij. In de dagelijkse praktijk van het wijkbedrijf betekent dat geduld hebben met elkaar, respect tonen voor elkaar, blij zijn met elk klein stapje en samen creatieve oplossingen bedenken.Wijkbezoek Selwerd
Wijkwethouder Paul de Rook bracht op donderdag 24 maart een bezoek aan Selwerd. Selwerd is een ‘ontwikkelwijk’. De ontwikkeling is er vooral op gericht dat bewoners, ondernemers en gebruikers van de wijk zelf met voorstellen voor verbetering komen. Het bezoek begon bij het Wijkbedrijf, een bedrijf voor en door betrokken bewoners dat werkt aan een beter en mooier Selwerd. Zoals Marcel van het WijkVVV, die samen met anderen bijvoorbeeld een wijkwandeling heeft georganiseerd. Compleet met mooi boekje over het ontstaan van de wijk en informatie over al het moois dat er te zien is. Daarna stapte de wijkwethouder op de fiets om een aantal projecten in de buurt te bekijken en te praten met bewoners. Zoals het speelveldje aan de Populierenlaan en een oudere bewoonster in de Esdoornlaan die gebruik maakt van het Wijkgilde. Dat is een werkleerbedrijf waar iedereen in Selwerd die een steuntje in de rug kan gebruiken, een beroep op kan doen. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, de hond uitlaten, een wandeling of een praatje. De wijkontwikkeling in Selwerd is op de goede weg, vindt de wijkwethouder. Ook de komende periode wil de gemeente investeren in de wijk, met aandacht voor de wensen van de bewoners. Paul de Rook: “Juist bewoners weten het beste wat er leeft en speelt in hun wijk. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Als wijkwethouder wil ik daarom de wijk in. Horen welke plannen en ideeën, kritiek en natuurlijk ook oplossingen bewoners aandragen.”

NIEUWSBRIEF 050 WEST
REDACTIE: PETER WIJNSMA, INGRID KNIJNENBURG, SASKIA MEIJERING

MEER INFORMATIE
BEL TELEFOONNUMMER 14050 OF KIJK OP WWW.GEMEENTE.GRONINGEN.NL ONDER HET KOPJE WIJKWETHOUDERS EN GEBIEDSTEAMS.

VIA WEST050 GAAN WE U HET KOMENDE JAAR OP DE HOOGTE HOUDEN VAN INITIATIEVEN IN DE WIJKEN IN STADSDEEL WEST. DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN VOORPROEFJE. IN HET VOLGENDE NUMMER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE WIJKEN MET WAT FEITEN EN CIJFERS.