Nieuwsbrief DECEMBER 2015

DECEMBER 2015

CO-CREATIE EN GEBIEDSGERICHT WERKEN
STADSDEEL WEST,
GEMEENTE GRONINGEN

Beste lezer,

Burgers hebben het voor het zeggen in onze stad. Wijkontwikkeling, buurtverbetering, sociale cohesie, leefbaarheid van een straat, een plein of een huizenblok… Steeds vaker zien we dat bewoners met eigen ideeën of initiatieven komen en (een deel van) de uitvoering en het beheer op zich nemen. Daarmee verandert de rol van de gemeente. Zo’n jaar geleden zijn we gestart met wijkgericht werken.

De gemeente schept de kaders door middel van gebiedsteams. Via deze teams worden ideeën en initiatieven vanuit de wijk samengebracht met de opgaves van de gemeente. In dit speelveld ontstaan nieuwe oplossingen en groeit de betrokkenheid van alle partijen bij de buurt, de wijk en de Stad.

Anderhalve maand geleden sprak ik met de raadsleden die in Stadsdeel West wonen over wijkgericht werken. Het integraal aanpakken van problematiek, dwars door de portefeuilleverdeling heen, hoe pakt dat uit? Zij willen dat graag volgen, en u misschien ook.

Een van de dingen die we hebben afgesproken, is dat er een nieuwsbrief komt om alle betrokkenen, raadsleden, wijkbewoners en instanties, op de hoogte te houden, mee te nemen en hopelijk enthousiast te maken voor deze nieuwe manier van werken. En vooral ook om als gemeente van de ervaringen te leren: wat werkt en wat werkt niet.

Dit is het eerste nummer.
Ik wens u een fijne jaarwisseling en een prachtig initiatiefrijk Nieuwjaar.

Paul de Rook, wijkwethouder

VOERMANHAVEN
Voermanhaven, een jaar of tien geleden gebouwd als onderdeel van de wijkvernieuwing in Paddepoel, bleef kaal en onpersoonlijk. Pogingen van bewoners om hun omgeving wat aan te kleden strandden op vandalisme. Afgelopen jaar stapten bewoners naar de gemeente. Ze maakten een plan, regelden de uitvoering en betaalden het grotendeels zelf. Met als doel: meer onderling contact, meer sfeer, meer veiligheid.

Lees het verhaal van Arjen Mulder, bewoner
Lees het verhaal van Peter van der Kooi en Harmen Postma, de ambtenaren
Lees het verhaal van Paul de Rook, wijkwethouder

REITDIEP
Deze winter gaat een vurige wens van de wijk Reitdiep in vervulling: een eigen ruimte. Het is een lokaal in een tijdelijk schoolgebouw van O2G2, de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De constructie is bijzonder: de wijkvereniging kroop in de rol van opdrachtgever en ging om tafel met O2G2.

Lees het  verhaal van de wijkvereniging
Lees het  verhaal van Haye Stellingwerf, projectleider Bouw bij O2G2
Lees het  verhaal van Sikko Postma, projectleider van de gemeente

OP DE FIETS DOOR DE WIJKEN
Raadsleden en ambtenaren trokken eind oktober op de fiets de wijken in. Ze werden eerst bijgepraat over achtergronden en ontwikkelingen van gebiedsgericht werken en de participatiesamenleving. Tijdens de lunch deden ze inspiratie op in gesprekken met aanjagers van de Veranderlabs050 Daarna moesten ze op de pedalen. De groep West bezocht BackBone050 in Vinkhuizen, WIJS in Paddepoel en het Wijkbedrijf in Selwerd. Daar kregen ze voorbeelden te zien van wat er in de wijk kan en welke nieuwe rol de gemeente daarbij speelt of kan spelen.

MINISYMPOSIUM STAD IN DE BUURT
Hoe werk je als gemeente goed samen met burgers? Ambtenaren, bewoners en beleidsmakers ontmoetten elkaar dit najaar in Paddepoel om daarover te praten. Wethouder Paul de Rook sprak over co-creatie: samen iets bereiken voor de buurt. De gemeentelijke gebiedsteams moeten openstaan voor initiatieven uit de buurt en het gesprek daarover aangaan. Tips van de aanwezige buurtbewoners: maak een project niet te snel chic en glossy, begin klein en bouw rustig op. Ook heel belangrijk: neem als gemeente het initiatief niet over. Essentieel is natuurlijk dat de héle gemeentelijke organisatie meedoet en dat alle beleidsprogramma’s aansluiten. Plus een constatering: de gemeente heeft veel adviseurs, aanjagers en doeners in huis maar relatief weinig coaches en ‘rolverdelers’.
DE HELD
Ik ben De Held
De Held bestaat uit alleen woningen en daardoor is er weinig ‘wijkgevoel’. Dat verandert langzaam maar zeker. Een enthousiaste club bewoners organiseert activiteiten. De buurtbewoners ontmoeten elkaar virtueel op Facebook bij. En dit jaar was er voor het eerst een lustrumfeest ter ere van het 20-jarig bestaan van de wijk onder het motto Ik ben De Held! Er waren allerlei activiteiten zoals een speurtocht, een barbecue en feest tot in de late uurtjes. In januari gaat het gebiedsteam naar De Held om te horen welke wensen en behoeften er leven onder de bewoners.HOOGKERK
Brede aanpak Suikerbuurt
De Suikerbuurt is een mooie en hechte volksbuurt die ook zo zijn problemen heeft. Denk aan werkloosheid, armoede en een tijdlang onrust over de kwaliteit van de woningen in verband met vochtproblemen. Op dit moment krijgen veel woningen van verhuurder Steelande groot onderhoud. De bewoners zitten in het projectteam. De gemeente richt de openbare ruimte opnieuw in en pakt onder meer riolering, groen en energie aan. Tegelijkertijd houdt een breed buurtteam – jeugdwerker, wijkagent, buurtmaatschappelijk werker, opbouwwerker, wijkverpleegkundige, vertegenwoordiger gebiedsteam en vertegenwoordiger van corporatie Steelande – zich bezig met de signalen en wensen die aan het licht komen. De jeugdwerkers hebben ondertussen bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat de jeugdsoos weer goed wordt bezocht.VINKHUIZEN
Roege Boys Vinkhuizen
De Roege Boys is een club buurtbewoners die activiteiten uitvoeren in en voor Vinkhuizen. De naam is afgeleid van de jaarlijkse spooktocht in het Roege Bos. De Roege Boys organiseren die tocht, maar dat niet alleen. Ze knappen bijvoorbeeld fietsen op en zorgen dat die terechtkomen waar ze nodig zijn, ze doen kleine reparaties in de wijk, ze beheren de wijkradio en nog veel meer. In het algemeen richten ze zich op bestrijding van armoede en eenzaamheid, waar ze low-budget en met gebruikmaking van gerecyclede materialen iets aan proberen te doen. Alleen als ze het zelf echt niet kunnen, vragen en krijgen ze steun van het gebiedsteam. Dan gaat het vaak niet eens om geld, maar bijvoorbeeld om hulp bij het aanvragen van een vergunning of het vinden van een werkruimte. De Roege Boys hebben voor 2016 onderdak gevonden bij BackBone050.Spelcontainer voorlopig gered
Geregeld staat er een bus vol speelgoed in Vinkhuizen waar buurtbewoners speelgoed kunnen lenen. Dit met een vaste begeleider van WerkPro. De spelcontainer dreigde vanwege bezuinigingen te worden opgedoekt. Dat kwam de gemeente te staan op veel protest van buurtbewoners. Zij vinden dat de spelcontainer juist heel veel bijdraagt aan de leefbaarheid in hun straat en wijk en dus moet blijven. Na een bijeenkomst in de buurt waar ook de wethouder aanwezig was, is de financiering van de spelcontainer met een jaar verlengd. In die tijd hebben de bewoners gelegenheid om te kijken hoe ze zelf (meer) verantwoordelijkheid voor de spelcontainer kunnen nemen. Het WIJ-team Vinkhuizen ondersteunt ze bij die zoektocht.

BackBone050
BackBone050 is een werkplek voor jong, creatief en/of maatschappelijk betrokken talent. In een voormalig schoolgebouw aan de Travertijnstraat is daarvoor veel ruimte beschikbaar. Theater te Water en De Noorderlingen repeteren er, er wordt indoor geskated en op bmx-fietsen gecrosst, je kunt er workshops volgen en ga zo maar door. Het was niet makkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Een gemeentelijke ‘aanjager’ zorgde dat alle afdelingen meewerkten.
GRAVENBURG
Licht langs het Söllepad
Verlichting van het Söllepad stond met stip bovenaan het wensenlijstje van de bewoners van Gravenburg. Een dure wens, maar hij wordt wel vervuld. Er komen lichtmasten op zonne-energie. Dit kon door af te spreken dat de bewoners geen verdere aanspraken op het budget zouden doen. Andere wensen moeten ze eerst in de ijskast zetten of zelf realiseren. Zoals het aanleggen van een stuk wandelpad zodat je een rondje om de buurt kunt lopen. Om dit voor mekaar te krijgen kunnen de bewoners nu eerst zelf met grondeigenaren in gesprek gaan.
 PADDEPOEL

WIJS in Paddepoel
WIJS staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Het idee: studenten kunnen veel betekenen voor Stad en Stadjers. De wijk – te beginnen met Paddepoel – is hun klaslokaal en onderzoekslab. Ze verzamelen vragen in de wijk en ontwikkelen activiteiten die ze ook uitvoeren. Denk aan creatieve inbreng van studenten van Minerva bij de inrichting van de wijk of juridische hulp door rechtenstudenten. Zo kunnen de studenten aan de slag met échte problemen en kansen. Ze krijgen studiepunten en doen daarnaast vrijwilligerswerk. Er zijn al tientallen projecten van de grond gekomen. Begin december opende het WIJS-atelier de deuren in winkelcentrum Paddepoel.

BUITENHOF
Bocht, bankje en pylonnetjes voor Buitenhof
Buitenhof wilde heel graag een fietspad naar Hoogkerk en zo geschiedde. Bij de aanleg doken onverwachte zaken op. Zo werd er op het traject een oude huiswierde ontdekt. Nu ligt het Hegepad in een bocht om die wierde. Een kunstenaar uit de wijk maakte een bankje met informatie dat bij de wierde staat. Ook kwam er op verzoek van de bewoners een extra doorsteek naar de Peizerweg, het Simonsvennepad. Gewone verlichting mocht niet, want het pad loopt door een natuurgebied. Samen met de bewoners is een oplossing bedacht: subtiele verlichting met pylonnetjes op zonnecellen.
TUINWIJK
Tuinwijk zucht onder auto’s
De parkeerdruk in Tuinwijk lijkt steeds hoger te worden. Dit komt onder meer door het invoeren van betaald parkeren in de naastgelegen Noorderplantsoenbuurt. Buurtbewoners hielden een enquête in de Studentenbuurt. Tijdens een ‘Heel de Buurt’-vergadering werd besloten om deze enquête naar de hele buurt uit te breiden. Met behulp van bewoners en bewonerscomité’s van Concordiabuurt, Radijsstraat en Wilgenlaan is in september het parkeeronderzoek in de rest van de wijk uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente in oktober parkeertellingen gehouden en gaat een inschatting maken van de parkeerdruk in de hele wijk. Met die uitkomsten gaan gemeente en bewoners om tafel. Samen gaan ze kijken of invoeren van betaald parkeren nodig is en zo ja, in welke vorm.
SELWERD
Wijkbedrijf Selwerd
Aan de Bottelroosstraat staan de deuren letterlijk open voor de bewoners van Selwerd. Daar zit het Wijkbedrijf Selwerd.
Actieve bewoners kunnen er van alles doen en leren. Ze krijgen er juridisch advies van studenten, werken in de buurtmoestuin of ontwikkelen zich als zzp-er. Buurtbewoner Frank werkt twee dagen per week bij het Wijkbedrijf om buurtbewoners te helpen bij energiebesparing. Niet zozeer met dure investeringen maar door kleine ingrepen en energiebewust gedrag dat de bewoners helpt geld over te houden. Ook loopt er een ‘buurtbode’ door de wijk. Weten wat dat nou weer is? Bekijk dan het filmpje over Wijkbedrijf Selwerd!

nieuwsbrief 050 WEST
Redactie: Peter Wijnsma, Ingrid Knijnenburg, Saskia Meijering

Meer informatie
bel telefoonnummer 14050 of kijk op www.gemeente.groningen.nl onder het kopje wijkwethouders en gebiedsteams.

Via West050 gaan we u het komende jaar op de hoogte houden van initiatieven in de wijken in Stadsdeel West. Deze nieuwsbrief is een voorproefje. In het volgende nummer vindt u een overzicht van de wijken met wat feiten en cijfers.